Aktualności:

Forum ABoard.pl ponownie funkcjonuje!

Menu główne

Prosty tut na prostą sygnę!

Zaczęty przez Abik, Wrzesień 27, 2008, 05:36:24 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

Abik

Witam w moim pierwszym tutku na sygn? do GIMPa. Najlepszego prgormau graficznego na ?wiecie ^^
Zanim zaczniemy... radz? w??czy? sobie jak?? muzyk?, kt?ra nas inspiruje b?d?, kt?r? poprostu lubimy bo bardzo muzyka jest
pomocna podczas tworznenia pracy :)
Nie wiem jak wy, ale jak ja co? robi? lubi? pi? te? jaki? ch?odny sok ^^ hehe ... mo?e wam te? pomo?e :P
No, ale zacznijmy :)

1.Tworzymy nowy dokument poprzez wybranie z menu "plik" opcji "Nowy"
SCREEN 1

2.Pojawi nam si? okno, w kt?rym podajemy szeroko?? i wysoko?? naszego obrazu w pikselach
Szeroko?? oznaczona cyferk? 1
Wysoko?? cyferk? 2
Natomiast cyfra 3 pokazuje pol?, w kt?rym ustawiamy warto?? na "piksele".
SCREEN 2

3.a)Gdy ju? mamy utowrzony nowy plik, musimy otworzy? jaki? odpowiadaj?cy nam stock. Stocki mo?emy znale??
oczywi?cie na r??nych stronach internetowych, polecam zajrze? do dzia?u tego forum o nazwie "Download" i podzia? o nazwie
"Materia?y", tam jest bardzo wiele temat?w ze stockami, kilka link?w z ciekawszymi stockami:
http://s262.photobucket.com/albums/ii117/SnakeHotek/
http://s5.photobucket.com/albums/y189/Draggin/Stocks/
http://s233.photobucket.com/albums/ee203/nightPB/Stocks/
http://s109.photobucket.com/albums/n43/Tranzice/Stocks/

b)No je?li ju? mamy dobry stock otwieramy go wybieraj?c z menu "plik" opcj? "otw?z jako warstwy", ale uwaga! Tym razem korzystamy
z menu plik przy naszym obrazie! (je?li nie wiecie o co chodzi luknijcie na screena poni?ej)
SCREEN 3

c)Wy?wietli nam si? okno, w kt?rym wybierzemy naszego stocka. Sp?jrzmy na screen4
SCREEN 4
Cyfr? 1 zaznaczone jest okienko, w kt?rym wybieramy folder na naszym dysku, w kt?rym znajduje si? nasz stock. Przez kolejne
foldery przchodzimy podw?jnym klikni?ciem myszy.
Cyfr? 2 zaznaczony jest podgl?d gdzie si? aktualnie "znajdujemy", w jakim folderze mamy podgl?d.
Cyfr? 3 zaznaczony jest w?a?nie podgl?d obrazk?w w wybranym folderze.
Po zaznaczeniu wybranego obrazka pojawi nam si? jego podgl?d, zaznaczony cyfr? 4.
Gdy wybierzemy stock klikamy na "Ot?wrz".

d)Po tej operacji, stock mo?e si? znale?? w dziwnej pozycji. Wybieramy narz?dzie "Przesuni?cia" i przesuwamy stock tak jak nam
si? podoba.
SCREEN 5
K??kiem zaznaczone narz?dzie "Przesuni?cia".
Przesuwamy klikaj?c na obrazku i przytrzymuj?c wci?ni?ty lewy przycisk myszy przesuwamy j?, przesuwaj?c te? przy tym stock ;)

e)Stock mo?e byc te? niestety zbyt du?y i mo?e nie mie?ci? si? nam w kadrze. W tym celu zeskalujemy go. Musimy przej?? do okienka
z warstwami,w tym celu wciskamy CTRL + L i tam sprawdzamy czy zaznaczona jest warstwa z obrazkiem (musi byc pod?wietlona na szaro).
Je?li nie jest klikamy raz na ni? w celu zaznaczenia jej.
Ok. Teraz w menu "Warstwa" wybieramy pozycj? "skaluj warstw?". Wy?wietli si? okienko skalownia.
SCREEN 6
Najpierw upewniamy si? czy "?a?cuszek" jest z??czony czy przerwany. Musi by? z??czony, aby skalowanie wygl?da?o ?adnie, je?li
jest przerwany to klikamy na niego raz lewym przyciskiem myszy - cyferka 1.
Sprawdzamy czy jako jednostk? mamy ustawione piksele - cyferka 2.
teraz mo?emy wpisa? dowoln? wysoko?? lub szeroko??, ale pami?tajmy, ?e gdy mamy ?a?cuszek po??czony to szeroko?? i wysoko?? nie zmieni?
swoich proporcji i obrazek nie zostanie zniekszta?cony, wi?c wystarczy jak wpiszemy jedn? warto?? to druga si? dopasuje sama ;)
(Tak wiem! GIMP jest na prawd? cudowny ^^ ). Je?li wybierzemy ju? upragnione wymiary klikamy ok.

4.?e tak powiem, to by? dopiero wst?p :P Prawdziwa zabawa si? dopiero zaczyna ^^ ale tu du?o zale?y od waszego
pomys?u. Proponuj? zacz?? od kosmetycznych zmian, a mianowicie rozmycie lekko t?a naszego stocka co doda mu g??bi troch?. Robimy
to narz?dziem "Rozmycie/Wyostrzenie" ( SCREEN 7 ). Wybieramy teraz okno z opcjami narz?dzia, kt?rego ikonka
zmienia si? zale?nie od wybranego narz?dzia - teraz powinna przybra? posta? kropli takiej jak ikona narz?dzia "Romzycie/Wyostrzanie"
W okienku tym znajdziemy pole "P?dzel". Obok niego podgl?d aktualnego p?dzla. Klikamy na ten podgl?d, aby wy?wietli? list? pozsota?ych p?dzli.
Wybieramy z po?r?d nich p?dzel, kt?ry ma rozmyte ko?c?wki ( tak zwany "soft brush" ).
SCREEN 8

Gdy ju? go wybierzemy przytrzymuj?c lewy przycisk myszy przeje?d?amy po tle, ale nie po postaci, warto wybra? do?? ?rednich wymiar?w p?dzel
aby ??two by?o obrysowa? posta?.

5.a)Teraz mo?emy doda? do obrazku brushe - s? to r??nokszta?tne ko?c?wki p?dzl?w, dzi?ki nim mo?na bardzociekawe efekty uzyska?.
aby skorzysta? z brushy wybieramy nardz?dzie p?dzla ( SCREEN 9 ). Tak jak wcze?niej musimy wybra? jakim p?dzlem b?dziemy rysowa?,
robimy to w ten sam spos?b. Niestety brushe wbudowane w GIMPa pozostawiaj? wiele do ?ycznenia. Wi?cej brushy znajdziemy pod tymi linkami:
http://rapidshare.com/files/44165682/Kenty_Brushes_Pack.rar.html
http://search.deviantart.com/?section=browse&qh=boost%3Apopular+age_sigma%3A24h+age_scale%3A5&q=in+gimp+brushes
Zapraszam te? do dzia?u "Download", tam znadjdziecie jeszcze wi?cej brushy! ;)
Zanim zaczniemy rysowa? brushami po naszej pracy, dobrze gdyby?my zrobili now? warstw?. Otwieramy ponownie okienko z wartwami (CTRL + L) i
klikamy na bia?? kartk? na dole ( SCREEN 10 ). I wiecie co teraz si? stanie? Nie! Nie przyjdzie ?wi?ty Miko?aj i nie da Ci
PS pod choink? :P Oczywi?cie wy?wietli si? okienko, w kt?rym po prostu klikamy ok ;)
Ostatni? rzecz? jak? musimy zrobi? przed porysowaniem brushami jest wyb?r koloru p?dzli, wybieramy go ... tu: SCREEN 11 poprzez
podw?jne klikni?cie lewym przyciskiem myszy na pierwszy kwadrat. Oczywi?cie jak to w programach graficznych wszelkiej ma?ci bywa  wy?wietli si?
okieno! :D W du?ym obszarze zaznaczonym na screenie na czerwono wybieramy kolor i p??niej klikamy na ok.
SCREEN 12
Teraz mo?emy mazi? brushami po sygnie, mo?emy te? zmienia? kolory kolejnych brushy. Je?li dodany przez nas brush nam si? nie podoba
to mo?emy go ?atwo usun?? wchodz?c w menu ->Edycja ->Cofnij

6.Sygn? zapisujemy wchodz?c w menu ->Plik ->Zapisz jako

P?ki co to narazie tyle. Jutro tuta doko?cz? bo dzi? ju? nie dam rady, sory, ?e tak w po??wkach, ale mam nadziej?, ?e chocia? czego? si? z tego
dowiedzieli?cie ^^ pami?tajcie! jutro drugo cz??? :P

U mnie wygl?da to na razie tak:

Mo?e to wam si? wydawac dziwne, ale jak posiedzicie troch? w sygnach to zrozumiecie, ?e cz?sto prost znaczy o wiele lepsze po za tym
to jeszcze nie koniec :)

6.Teraz zn?w tworzymy now? warstw?, jak nie pami?tacie jak to zrobi? odsy?am do kroku 5.a) Na tej nowej warstwie
zrobimy sobie ?wietliki ^^ ?wietliki jak pewnie si? domy?lacie s? to ?wiec?ce punkty. W tym celu wybieramy jaki? do?? jasny kolor i w miar?
jaskrawy lub poprostu bia?y. Teraz wybieramy brush z ?agodnymi, rozmytymi ko?c?wkami (tzw. soft brush) i nim rysujemy gdzie niegdzie nasze ?wietliki.
U mnie to wygl?da na razie tak:

P?ki co nie ma si? przejmowa?, ?e co? wam nie wychodzi itp itd. bo to nie ma na razie znaczenia. Wracaj?c do ?wietlik?w - je?li zajdzie taka potrzeba
to mo?emy je bezproblemu doda? w ka?dej chwili podczas robienia pracy.

7.Teraz sp?aszczamy nasz obrazek. Robimy to poprzez klikni?cie na dowolnej warstwie prawym przyciskiem myszy i wybraniu z menu, kt?re si? wy?wietli
opcji "Sp?aszcz obraz". Klikamy teraz na warstwie, kt?ra nam powsta?a i wybieramy "Duplikuj warstw?" bo w nast?pnym punkcie b?dziemy na niej stosowa? filtry.

8.Tak wi?c jak ju? wspomnia?em, teraz zastosujemy filtr na naszej sygnie.
a)Zanim zastosujemy filtr to rozgrzejmy sobie nadgarstki ^^ U??? r?ce tak jak by? si? modli? - w znaku "amen" i zacznij na zmian? podno?ci? jedn? d?o? troch? opuszczaj?c
drug? i tak przez chwil?. Ok! Rozgrzani mo?emy zabra? si? za osotoswanie filtru.
b)Wybierz menu "Filtry", nast?pnie "Zniekszta?cenia" i na koniec "Deformowanie"
SCREEN 13
c)Pojawi si? okienko (heh...).
SCREEN 14
Nas interesuje tylko obszar zaznaczony na czerwono, w kt?rym widzimy podgl?d warstwy, na kt?rej stosujemy dany filtr - w naszym przypadku jest to warstwa naszego obrazka.
Ale ok, przejd?my do dzia?ania. Naje?d?amy myszk? nad ten obszar, wciskamy lewym przycisk myszy i zaczynamy kr?ci? k??ka i inne dziwne kszta?ty jakie nam do g?owy przyjd?,
ale pomijamy twarz postaci. Tak sobie rozmazujemy t?o a? uzyskamy zadowalaj?cy nasz efekt. Nie poddawjacie si? ?atwo bo za pierwszym razem to mo?e by? do?? trudne zadanie,
ale warto bo efekty mog? by? bardzo przyjemne :)
U mnie wygl?da to tak:


9.Teraz otworzymy jako now? warstw? fraktal. Je?li nie wiecie jak otworzy? jakis obraz jako now? warstw? to odsy?am was do kroku 3.b)
Zapytacie sk?d wzi??? fraktal tak? No wi?c odpowied? jest prosta. Mo?na go ?ci?gn??, kilka znajduje si? w dziale download na forum, na przyk?ad:
http://www.sendspace.pl/file/srTUYkVq
Ale zamiast ?ci?ga? fraktal, mo?emy go sobie zrobi? sami! Na dodatek nie musimy nawet pobiera? dodatkowego programu bo GIMP oferuje mo?liwo?? tworzenia fraktali, je?li nie wiemy jak
sobie przygotowa? fraktal to odsy?adm do mojego starszego tutka:
http://photohost.niop.pl/forum/viewtopic.php?t=155
Opr?cz tego mo?my skorzysta? z programu Apophysis 2.02, kt?ry daje mo?liwo?? tworznia fratkali, ale efekty s? por?wnywalne do tych z GIMPa. ?ci?gn?? go mo?emy tu:
http://www.apophysis.org/downloads.html
A jak nie potrafimy go obs?ugiwa? to mo?emy skorzysta? z rewelacyjnego tutka napisanego przez Lysnadera:
http://img218.imageshack.us/img218/4744/fractaltutorialcopyts8.jpg

Ja u?y?em tego fraktala: http://img168.imageshack.us/img168/1023/angelmt6.png

10.Teraz na otworzynym fraktalu stosujemy filtr: ->filtry ->rozmycie ->selektywne rozmycie gaussa. W okienku, kt?re si? pojawi zostawiamy ustawienia domy?lne i
klikamy OK. W okineku z warstwami musimy teraz zmniejszy? krycie naszej warsty z fraktalem i zmieni? jej tryb. Otwieramy wi?c okienko z warstwami i w miejscu gdzie pisze tryb wybieramy
opcj? "Pokrywanie", je?li nasz fraktal ma czarne t?o to mo?emy wybra? opcj? przesiewanie - cyferka 1 na screenie 15.
SCREEN 15
Natomiast tam gdzie zaznaczona jest cyferka 2 mo?emy zmniejszy? krycie naszego fraktala co spowoduje, ?e b?dzie on mniej widoczny, ale cz?sto dzi?ki temu sygna b?dzie wygl?da?a lepiej.
Ja zmniejszy?em krycie do 77, ale z t? warto?ci? nale?y du?o pokombinowa?.
M?j efekt:


11.Zn?w sp?aszczamy obrazek i duplikujemy go tak jak w kroku 7.

12.Stosujemy filtr -> Filtry ->Zniekszta?cenia ->Przesuni?cie, a w okienku ustawiamy tak jak na screenie:
SCREEN 16
Teraz wybieramy narz?dzie "Gumka" ( SCREEN 17 ). Wymazujemy filtr z twarzy, oraz z kilku innych miejsc, ?eby na sygnie nie
by?o zbyt jednakowo.
Mniej wi?cej tak powinna wygl?da? nasza praca:


13.Zn?w sp?asczamy obrazek i duplikujemy go.

14.I zn?w sotsujemy filtr. ->Filtry ->Artystyncze ->Kubizm. Z ustawieniami jak na screenie18.
SCREEN 18
Wychodzi nam mniej-wi?cej co? takiego (z tym, ?e u was pewnie lepiej ^^):


15.Teraz ustawiamy kolory. Mianowicie chodzi mi o to: SCREEN 19
Ustawiamy je tak, aby pierwszy kolor by? czarny, a drugi bia?y.

16.W okienku z warstwami (CTRL + L) tworzymy now? warstw?.

17.Stosujemy filtr ->Filtry ->Renderowanie ->Chmury ->Jednolite chmury. Z ustawieniami jak na screenie:
SCREEN 20
Zmieniamy tryb warstwy z tym filtrem na "Pokrywanie" i mo?my zmniejszy? krycie do 90.
Efekt:

Du?o ju? do ko?ca nie zosta?o wi?c wytrzymajcie jeszcze te troch? ;)

18.Zn?w tworzymy now? warstw? i zn?w towrzymy na niej ?wietliki tam gdzie nam pasuj? i gdzie ?adnie wygl?daj? (?wietliki - krok6).

19.Teraz otwieramy jako now? warstw? (krok3) jakie? dobrze pasuj?ce c4d. Mo?emy je sobie sami zrobi? w programach do grafiki 3D, ale to raczej zbyt
skomplikowane bym to tu opisywa?, wystarczy, ?e ?ci?gniemy c4d, kt?re znajdziemy w dziale Download na forum. Ja u?y?em tego: http://img80.imageshack.us/img80/7545/0302in6.png
Zale?a?o mi tylko na jego cz??ci, a reszt? wymaza?em. To co zosta?o zesmugdowa?em. Smugdowanie to technika polegaj?ca na rozmazywaniu obrazu. Ostatnio bardzo modna wi?c warto j? dobrze pozna?,
ale w tym celu odsy?am do innych tutk?w. Narz?dzie rozmazywania znajdziemy tu: SCREEN 21. Aby go u?y?, wybieramy ko?c?wk? p?dzla
i przytrymuj?c lewy przycisk myszy przeje?d?amy po c4d(ten krok nie jest obowi?zkowy bo tak na prawd? c4d nie s? konieczne przy tworzeniu sygny, ale bardzo pomagaj?, wi?c to czy u?yjemy ich zale?y
tylko od nas).
c4d mo?emy pobra? z t?d na przyk?ad:
http://rapidshare.com/files/82566758/C4D_PACK_by_K1906.zip
http://rapidshare.com/files/46115754/C4D_Pack__04.rar.html
http://rapidshare.com/files/46121450/C4D_Pack__05.rar.html
http://rapidshare.com/files/46128624/C4D_Pack__06.rar.html

Jak wida?, u mnie ?lad?w po c4d nie wiele wida? :P


20.Mo?emy teraz doda? ?wiat?o. W tym celu wybieramy p?dzel, a jego kolor ustawiamy na bia?y. Wybieramy oczywi?cie soft brush.
W opcjach narz?dzia bezpo?rednio pod miejscem gdzie wybieramy rodzaj p?dzla, jest pole "Skala". Zwi?kszamy j? znacznie do oko?o 6,00 i na nowej warstwie
rysujemy w jednym miejscu tym p?dzlem. Ustawiamy tryb krycia warstwy na "Pokrywanie". Je?li ?wiat?o mamy za s?abe to mo?emy je wzmocni? dupilkuj?c warstw?.
W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na warsywie ze ?wiat?em (w okienku z warstwami) i wybieramy opcj? "Duplikuj warstw?".

21.Teraz w bardzo podobny spos?b robimy cie?, ale zmieniamy kolor p?dzla na czarny i cie? rysujemy z drugiej strony postaci.
Powinno to wygl?da? mniejwi?cej tak:


22.Sp?aszczamy i duplikujemy obraz.

23.Teraz zrobimy kilka CM'?w. CM'y to skr?t od Clipping Mask. Jest to technika pobierania cz??ci obrazu i wklajaniu jej gdzie indziej. Czasem
daje to bardzociekawe efekty. W GIMPie robienie CM'?w jest stosunkowo nie wygodne, je?li robi si? je taki "klasycznym sposobem", ale jest inne wyj?cie. Mo?emy skorzysta?
z narzdedzia o nazwie "Klonowanie" (tzw. Stamp tool). Stam tool w GIMPie wygl?da tak: SCREEN 22, Ok. Teraz z warstwy z
nasz? sygn? (tej sp?aszczonej ) b?dziemy teraz pobiera? cz??? :P Robimy to poprzez wci?ni?cie lewego przycisku myszy w wybranym przez nas miejscu sygny i wci?ni?ciu przycisku CTRL.
Teraz tworzymy now? warstw? i na niej klikamy w miejscu, w kt?rym chcemy wklei? to co skopiowali?my. Prawda, ?e proste? Zaoszcz?dza du?o czasu w por?waniu do klasycznej metody robienia CM'?w :)
Moje cm'y na sygnie prezentuj? si? tak:


24.Teraz czas na m?j ulubiony krok, kt?rego nauczy??m si? w PS, a teraz stosuj? te? w GIMPie. Mianowicie zabawa kolorami. Zn?w sp?aszczamy obrazek i dpulikujem go ^^
Wszystkie potrzebne rzeczy do zabawy kolorami znajdziemy w menu "kolory".
a)Ja zawsze zaczynam od "krzywych" (tzw. curves). Trzeba je przesuwa? bardzo delikatnie o niewielkie ilo?ci bo maj? du?y
wp?yw na obraz. Dzi?ki nim mo?emy zmniejszy? lub zwi?kszy? kontrast przy czym zachowa? do?? naturalny wygl?d sygny. Zalecam du?o zabaw i pr?b bo tak od razu nie uda wam si? na pewno poprawnie
wykorzystywa? krzywych, a lepiej je pomin?? ni? u?y? ?le ;)
b)Po krzywych troch? warto poprawi? jasno?? i kontrast, chocia? je?li dobrze u?yjemy krzwych ten krok jest zb?dny, a nawet szkodliwy :P
c)Warto te? skorzysta? balansu kolor?w. Tu te? nale?y du?o ?wiczy? bo balansem kolor?w mo?emy nieudan? sygn? zamieni? w cudo, ale mo?emy te? cudo zamieni? w ... no ... nie wa?ne w co :P sami si?
domy?lcie. Na pocz?tek proponuj? jedynie zabaw? samymi p??tonami, a po opanowaniu ich dodatkowo ?wiat?o i cie? ;)
d)No na koniec takiej podstawowej zabawy kolorami zostaje nam bardzo popularne odwzorowanie gradientu. Jest to bardzo cz?sto stosowane, nie tylko w sygnach, nie tylko przez gimpowicz?w i warto si?
nauczy? tego jak najpr?dzej. ?eby?cie si? nie zdziwili jak wam kto? co? b?dzie m?wi? o GM'ach. GM'y to w?a?nie odwzorowanie gradientu, tylko skr?t GM pochodzi od gradient map czyli mapa gradientu, a tak
to si? nazywa w PS :) Stosujemy je wchodz?c w menu ->Kolory ->Odwzorowanie ->Odwzorowanie gradientu. Jak zauwa?ycie kolory naszej pracy zostan? zamienione tylko w odcienie dw?ch kolor?w jakie mamy wybrane.
Niestety musimy si? te? nauczy? jakie kolory mo?na dobrze u?ywa? w GM'ach ... Oto kilka par, jakich ja u?ywam:
1200ff - ffa200
000000 - ff0000
ff0000 - ffffff
te cyferki literki mo?emy skopiowa? tu: SCREEN 23
Jak ju? wybierzemy kolory i zastosujemy gradient to nie wygl?da to zbyt efektownie. Musimy wi?c zmieni? tryb krycia warstwy z GM'em. Polecam Pokrywanie, Mi?kkie ?wiat?o, Odcie? i Kolor, w ekstremalnych sytuacjach
Mno?enie i przesiewanie, bardzo rzadko przydaj? si? inne tryby, ale zalecam eksperymenty ^^
Oczywi?cie, nie musimy stosowa? tylko jednego GM'a, mo?emy ich zastosowa? du?o wi?cej, ja z regu?y stosuje 2-4, wi?cej daje za du?y kontrast (z regu?y), a mniej nie daje a? tak dobrego efektu (z regu?y :P).
W moim wypadku akurat zastosowa?em moj? ulubion? GM: 1200ff - ffa200 i absolutnie mi starczy?a ;) Efekt:


25.No w tym kroku om?wi? dwa efekty przydatne przy dodawaniu g??bi, ale nie s? one obowi?zkowe. Sharpen i blur.
a)Sharpen jest to po prostu filtr, kt?ry wyostrza nam prac?. Filtry -> Uwydatnianie ->wyostrzenie. Ustawieniami zalecam si? pobawi? bo wszystko zale?y od tego co chcemy uzyska?. Je?li do sharpenu chcemy doda?
blur to wymazujemy sharpen z tego co chcemy mie? na drugim planie, aby doda? g??bi (z regu?y najlepiej wymaza? to co jest wy?ej).
b)Blur polega na rozmyciu sygny, te? po to by doda? jej g??bi. Mo?emy go stosowa? bez sharpena, ale z pomoc? sharpenu efekt g??bi jest wyra?niejszy.
Mo?emy go zastosowa? poprzez filtr. Filtry-> rozmycie ->rozmycie gaussa, ustawiaj?c ustawienia wg naszego uznania, nie przekraczaj?c 10 px i pamietaj?c, aby ?a?cueszek by? po??czony! Zamiast sotosowa? filtr, mo?emy
skorzysta? z narz?dzia kt?re omawia?em ju? w kroku 4.
Je?li zastosujemy spos?b z filtrem (ustawiaj?c na oko?o6-7px) na ca?ej sygnie, to mo?emy ustawi? wtedy tryb jej krycia na mi?kkie swiat?o lub inny dobrze pasuj?cy tryb co da nam czasem przepi?kny efekt mgie?ki! Warto
pr?owa? ;)
U mnie to wygl?da tak:

?eby zwiekszy? g??bie, mo?emy te? w "tyle" sygny (g?rne jej partie i boki) da? mniej nasycone barwy lub wr?cz czarno bia?e. W tym celu sp?aczamy obraz i duplikujemy go. Ustawiamy kolory na czarny i bia?y i stosujemy GM
(krok 24) - ten sam efekt prawie uzsykaliby?my gdybysmy zrobili ->Kolory ->destruacja, ale ten spos?b troch? kolory zniekszta?ca, gdy mamy ich du?o. No wi?c, gdy mamy ju? czarno bia?y obrazek, wymazujemy go z postaci
no i z "przodu" sygny i ewentualnie zmniejszamy tryb krycia warstwy czarno bia?ej. Po tym kroku uzyskamy mniej-wi?cej taki efekt:


26.Ok. Teraz dodamy ramk?.
a)Zwyk?? ramke dodamy do?? prosto. Wystarczy zrobi? now? warstw?, wej?? w menu "Zaznaczenie" i wybra? "Wszystko". Teraz wej?? w menu "Edycja" i wybra? "Rysuj wzd?u? zaznaczenia". Ustali? ilo?? pikseli i klikn?? ok.
No wcze?niej nale?y tylko wybra? kolor ramki, ale to robimy poprzez ustalenie tego koloru w pierwszym kwadracie pod okienkiem z narz?dziami, jak zmieni? ten kolor opisa?em w kroku 5. gdy pisa?em o brushach ;)
b)Jako, ?e nie jestem zwolennikiem zwyk?ych ramek bo one cz?sto zamykaj? tak sztucznie przestrze? sygny co zdecydowanie j? psuj? polecam wam czasem po prostu ramki nie dodawa? gdy widzicie, ?e rzeczywi?cie jest gorzej z
ramk? ni? bez.
c)Opr??z tego, ?e nie jestem zwolennikiem zwyk?ych ramek to jestem te? zwolennikiem niezwyk?ych ramek xP Takie ramki tworzymy korzystaj?c z zaznaczenia zwanego "Zaznaczenie prostok?tne" - pierwsze narz?dzie jakie mamy do
wyboru ;) Wybieramy to narz?dzie i z jednej strony sygny - najlpiej tej daleszej od postaci zaznaczamy nie du?? cz??? sygny i stosuj?c narz?dzie "wype?nienia kube?kiem" - SCREEN 24
To chyba wszystko co nale?y wiedzie? o ramkach :) Mozna czasem te? wymaza? troch? ramki jakim? brushem je?li to ??dnie pasuje do sygny ;)
Moja ramka wyglada tak:


27.Ostatnim (tak to ju? ostatni :P) krokiem b?dzie dodanie napisu. Niestety nie jest to moja specjalno??, powiedzia?bym nawet, ?e to mi wychodzi najgorzej, ale powiem wam przynajmniej jak to zrobi?.
Musimy wybra? narz?dzie o nazwie "Tekst", ?atwo je pozna? bo jest oznaczone literk? "A". W opcjach narzedzia wybieramy czcionke i rozmiar i kolor. Klimay teraz na sygnie w miejscu gdzie chcemy umie?ci? nasz napis i w
oknie, kt?re si? pojawi wpisujemy co chcemy. M?j napis z sygn? wygl?da nast?puj?co:


28.Teraz ju? tylko zapisujemy nasz? prac? :) z menu "plik" wybieramy "zapisz jako". Pojawi nam si? okno takie jak na screenie: SCREEN 25
Cyfr? 1 oznaczone jest pole, w kt?re wpisujemy nazw? naszego pliku.
Cyfr? 2 zaznaczone jest okno, w kt?rym wybieramy lokalizacj? gdzie ma by? zapisany nasz plik,a cyfr? 3 oznaczone jest miejsce, w kt?rym wybieramy format w jakim ma by? zapisany nasz obrazek. Podkre?li?em tam format .XCF, kt?ry pozwala nam na p??niejsze edytowanie pliku bez utraty jego warstw, ale je?li chcemy sygn? komu? pokaza? musimy j? zapisa? w formacie .JPG lub .PNG (polecam ten drugi bo nie traci tak wiele na jako?ci). No zostaje nam tylko wrzucenie pracy na serwer. Je?li nie wiemy jak to zrobi? odsy??m do tutoriala RiVkA: http://photohost.niop.pl/forum/viewtopic.php?t=303

LINK DO XCF'a SYGNY

Tutorial pisany by? na wersji 2.4.2, ale bez problemu mo?na go wykorzystywa? do wszystkich wersji 2.4.X, w wersjach 2.3.X filtry mog? by? troch? inaczej pogrupowane i chyba nie dzia?a tam skalowanie p?dzli, a w wersjach 2.2.X na pewno nie dzia?a skalowanie, filtry s? pouk?adane du?o inaczej, a menu "kolory" znajduje si? w?a?nie w?r?d filtr?w.

Uff.. to koniec! :P D?u?szego tuta to jeszcze nie widzia?em, no ale mam nadziej?, ?e warto by?o i ?e komu? si? bardzo przyda, tut by? pisany z my?l? o tych, kt?rzy widz? GIMPa pierwszy raz. Chcialem, zeby duzo sie nauczyli, a do tego
zrobili sygne, ktora "jakos" wyglada, mam nadzieje, ze cel osiagniety ;) W tutku sa opiasne wszystkie najwazniejsze techniki oprocz pen toola :P bo za slabo opanowalem pen toola w GIMPie, zeby moc go kogos uczyc, znaczy sie kogos kto
widzi GIMPa pierwszy raz...
Zapraszam do czytania, mam nadzieje, ze dlugosc nikogo nie przestraszy... hehe
No po prostu dolaczcie do GIMPOWCoW i niech GIMP bedzie z wami! ;)

-sory za brak polskich znakow, ale to wina przenoszenia bazy danych ;/